הטרדה מינית והתנכלות

כללי

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998 (להלן: "החוק") קובע כי חל איסור על אדם להטריד מינית את זולתו ולהתנכל לו.

על הפגיעה הנובעת מהטרדה מינית ומהתנכלות נאמר במבוא להצעת החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ז- 1977, כך:

 "הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. היא פוגעת בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד. היא משפילה ומבזה את אנושיותו, בין השאר ע"י התייחסות אל האדם כאל אובייקט מיני לשימושו של המטריד. הטרדה מינית שוללת את האוטונומיה של המוטרד ואת שליטתו בגופו ומיניותו, פוגעת בזכותו להגדרה עצמית ופולשת לפרטיותו, וכן מפלה לרעה לעומת אנשים אחרים. הטרדה מינית כלפי נשים גורמת להשפלתן ביחס למינן או למיניותן ומקשה עליהן להשתלב כחברות שוות בעולם העבודה וביתר תחומי החיים, ובכך פוגעת בשוויונן".

מהי הטרדה מינית ?

הטרדה מינית מוגדרת בסעיף 3 (א) לחוק כאחת מן החלופות הבאות:

(1)   סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2)   מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3)   הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4)   התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5)   התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(6)   הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ה), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(א)   לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול;

(ב)   למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל;

(ג)   לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

(ד)   לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ה)   לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.

מהי התנכלות ?

התנכלות מוגדרת בסעיף 3 (ב) לחוק:

(ב)   התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

 ויודגש – הביטויים בחוק: "בעל אופי מיני" או "מיניותו של אדם" אינם מחייבים דווקא כי המטריד יבצע פעולות פיזיות מיניות או אמירות מיניות מפורשות, אלא די בכך שאמירות אלה הופנו לפלונית, בשל ועל רקע היותה אישה, ובאופן המתייחס לנשיותה, כדי שתהיינה על רקע "מיניותה".

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.